Search

ที่มาของเครื่องปรุงรสเค็ม

ที่มาของเครื่องปรุงรสเค็ม – น้ำปลา เครื่องปรุงรสเค็มและรสหวานอ่อนจากรสปลาและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ น้ำปลามีผลทำให้น้ำจิ้มมีรสอร่อยอย่างมาก โดยเฉพาะน้ำเมี่ยงสะเดาน้ำปลาหวาน น้ำปลาหวานน้ำจิ้มมะม่วง เป็นต้น เลือกใช้น้ำปลาแท้ น้ำปลาแท้นิยมทำจากปลาไส้ตันซึ่งเป็นปลาทะเล น้ำปลาจึงมีรสเค็มพอดีและกลิ่นหอมกว่าน้ำปลาชนิดอื่นๆ เลือกซื้อที่มีเครื่องหมาย “อย.” รับรอง สังเกตน้ำปลามีความใส สีไม่คล้ำและไม่มีตะกอน

เกลือ น้ำจิ้มถ้วยนี้จะหอมกลมกล่อมอย่างยิ่ง ถ้ามีเกลือต้องใช้เกลือสมุทร รสเกลือจะเค็มพอประมาณ และช่วยเชิดชูรสชาติเด่นๆออกมาให้เด่นชัดยิ่งขึ้น เกลือสมุทรไม่เพียงแต่ให้รสเค็มเท่านั้น ยังแฝงด้วยรสหวานอีกด้วย ความหวานในเกลือช่วยชูรสน้ำจิ้มต่างๆ ให้เด่นและนุ่มนวลมากยิ่งขึ้น น้ำจิ้มรสเด็ดทั้งหลายต้องใส่เกลือลงไปตำกับพริกขี้หนูก่อนจึงใส่เครื่องปรุงตัวอื่น เพื่อไม่ให้น้ำจิ้มมีกลิ่นเหม็นเขียวของพริกขี้หนู แล้วจึงค่อยปรุงรสจนแซบถึงใจได้ เลือกซื้อเกลือที่ไม่มีสิ่งสกปรกต่างๆปะปนอยู่ เก็บใส่ขวดที่มีฝาปิดสนิท Continue reading “ที่มาของเครื่องปรุงรสเค็ม”