Search

เทคนิคการตั้งราคาขายกล้วยฉาบ

ปัจจุบันนี้อาหารการกินต่างๆ หรือแม้แต่ขนมขบเคี้ยวนั้นล้วนมีราคาที่สูงขึ้น เนื่องจากเศรษฐกิจของประเทศไทยเริ่มตกต่ำลงคนส่วนใหญ่จึงขึ้นราคาสิ่งของต่างๆมากมาย ทำให้อาหารการกินอย่างเช่นขนมก็มีราคาสูงขึ้นตามไปด้วย Continue reading “เทคนิคการตั้งราคาขายกล้วยฉาบ”